Χαρακτηρισμός φοίτησης ? Απουσίες

Για να εκτυπώσετε δικαιολογητικά απουσιών πατήστε εδώ

1. Επαρκής αν:
? το σύνολο των απουσιών, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις εξηντατέσσερις (64).
? το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν ? δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
? Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων χαρακτηρίζεται επαρκής η φοίτηση μαθητή ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες και όχι πέρα των εκατόν εξήντα τεσσάρων (164), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.
? Στη περίπτωση μαθητών αθλητών που συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διοργανώσεις (διεθνείς, πανελλήνιους αγώνες κλπ) με βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πραγματοποιούμενες απουσίες θεωρούνται ως μη γενόμενες ( Υ.Α. Γ2/34293/13-04-2002).
2. Ελλιπής αν: (Προσέρχεται σε εξέταση όλων των μαθημάτων το Σεπτέμβριο)
? το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν ? δεκατέσσερις (114) και όχι πέρα των εκατόν ? εξηντατεσσάρων (164), από τις οποίες όλες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται ως ανωτέρω αλλά η φοίτησή του δεν χαρακτηρίστηκε επαρκής το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν ? δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.
? σημείωσε περισσότερες από εκατόν ? εξηντατέσσερις (164) απουσίες και όχι πέρα των διακοσίων δεκατεσσάρων (214), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες οι πάνω από τις εξηντατέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται ως ανωτέρω, έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστο δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιωτάτη.
3. Ανεπαρκής αν: (Υποχρεούται να φοιτήσει στην ίδια τάξη)
το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εξηντατέσσερις (64) και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.
4. Οι κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν με αίτηση που συμπληρώνουν στο σχολείο, μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες και συνολικά 10 ημέρες το χρόνο.
5. Για απουσία πέρα των τριών ημερών χρειάζεται αίτηση του κηδεμόνα και ιατρική βεβαίωση.
6. Η δικαιολόγηση γίνεται από τον κηδεμόνα μέσα σε δέκα ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Για να εκτυπώσετε δικαιολογητικά απουσιών πατήστε εδώ