Για μια ακόμη φορά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας αποφάσισαν να φροντίσουν για την ανακύκλωση των παλιών απαξιωμένων τεχνολογικά Η/Υ μεταφέροντας τους στο κέντρο ανακύκλωσης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.
Αναλάβαμε με μεγάλη υπευθυνότητα τη Δράση της Ανακύκλωσης των Η/Υ γιατί:
-Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων αποφεύγουμε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε αυτά.
-Με την επεξεργασία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων μας ανακτώνται αξιοποιήσιμα υλικά, όπως μέταλλα, γυαλί και πλαστικό, τα οποία επαναχρησιμοποιούνται στην διαδικασία παραγωγής.
Η ανακύκλωση συνεισφέρει στον περιορισμό της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς μειώνεται η παραγωγή τοξικών αερίων και σωματιδίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ή βιομηχανικών αποβλήτων που ρυπαίνουν το νερό και το υπέδαφος, εξοικονομείται ενέργεια και περιορίζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Επιπλέον, με την ανακύκλωση των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του ορυκτού πλούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και το βιώσιμο μέλλον για τα μελλοντικών γενεών, καθώς επιτυγχάνεται μείωση της εξόρυξης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, όπως είναι τα μεταλλεύματα και το πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την αποφυγή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.