Η τοπική ιστορία της Ηλεία μέχρι και σήμερα είναι ανερεύνητη και αθησαύριστη. Όμως, πολύτιμο υλικό, λαογραφικό, ιστορικό και λεκτικό για την Ηλεία μπορεί να αντλήσει κανείς από τα βιβλία Ηλείων ερευνητών, συγγραφέων, μελετητών και ιστορικών, που είναι καρπός πολύχρονων μόχθων, ερευνών, μελετών και αναδιφήσεων σε διάφορα αρχεία.

Στην παρούσα εργασία από τον μεγάλο αριθμό βιβλίων που έχουν εκδοθεί για την Ηλεία, θα επιλέξουμε να παρουσιάσουμε εν τάχει κάποια αντιπροσωπευτικά βιβλία Ηλείων συγγραφέων που φωτίζουν σημαντικές πτυχές της τοπικής ιστορίας. Η επιλογή των συγγραφέων και των βιβλίων έγινε με σκοπό να παρουσιασθούν βιβλία που φωτίζουν διάφορες ιστορικές περιόδους της Ηλειακής ιστορίας  και περιέχουν θέματα ιδιαίτερου τοπικού ενδιαφέροντος. Τα βιβλία που δεν θα παρουσιασθούν  θα υπάρχουν σε ειδικό παράρτημα στο τέλος της εργασίας με αναφορά των συγγραφέα, του τίτλου των βιβλίων και της ημερομηνίας έκδοσής τους.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ